Kniha návštev

Dátum: 29.11.2017

Vložil: Milan

Titulok: Hľadám cirkev, kresťanskú

Je to už dosť rokov, čo som si začal viac všímať praktickú realitu v súčasných cirkvách (ktoré o sebe tvrdia, že sú kresťanské) a porovnávať s tým, čo je napísané v evanjeliách, či s tým, ako Ježišove pokyny realizovala v praktickom živote prvá kresťanská cirkev. Vo viacerých prípadoch som zistil vyslovene až protichodné výklady či konania, ktoré mali v histórii kresťanstva katastrofálne dopady nielen na povedomie o kresťanstve u neveriacich, ale i katastrofálne dopady na spoločnosť celkovo.

Tak som sa pokúsil nejako vymedziť obdobie, v ktorom v histórii kresťanstva nastal tento
BOD ZLOMU, v ktorom sa kresťanstvo začalo zásadným spôsobom odkláňať od pôvodného Ježišovho učenia.

Ako iste viete, kresťanstvo bolo v počiatkoch prenasledované, v lepšom prípade tolerované. No Rímu sa ho v žiadnom prípade nedarilo pokoriť či ovládnuť. Až prišiel na scénu cisár Konštantín I. (roky cca 273 až 337). Ten urobil geniálny štátnický ťah, ktorý sa s obľubou praktizuje dodnes – v roku 313 sa rozhodol ukončiť prenasledovanie kresťanov a aby si ich mohol podrobiť (keď to dovtedy nešlo po zlom), rozhodol sa ich
SPRIAHNUŤ SO ŠTÁTNOU MOCOU. Korunu tomu nasadil cisár Theodosius I., keď v roku 380 definoval kresťanstvo ako štátne náboženstvo. Od tohto obdobia začali kresťanskí duchovní vodcovia prispôsobovať kresťanskú náuku viac potrebám štátnej moci ako potrebám Boha.

Môžeme teda konštatovať, že vzniklo nové náboženstvo, ktoré si ponechalo v názve pôvodnú osvedčenú „ochrannú známku“ Ježišovho učenia, a to:

Kresťanstvo verzia 2.0

Na toto kresťanstvo verzia 2.0 sa postupom času nabaľovali rôzne ohavnosti. Niektorí duchovní vodcovia ako napr. Luther, Kalvín, a pod. to už nevydržali, a tak sa snažili aspoň čiastočne zbaviť nahromadeného balastu v cirkvi. Hlavný problém ale u väčšiny z nich vidím v tom, že sa snažili reformovať cirkev iba v rámci kresťanstva verzia 2.0. O reálnom návrate ku kresťanstvu verzia 1.0 prakticky neuvažovali. Jediným známejším (v našich zemepisných šírkach) reformátorom, ktorý chcel realizovať návrat ku kresťanstvu verzia 1.0 v tomto období, bol Petr Chelčický.

Za zjavné rozpory medzi kresťanstvom verzia 1.0 a kresťanstvom verzia 2.0, ktoré sú dôsledkom spriahnutia sa moci štátnej a moci duchovnej, ktoré sú aktuálne práve i v súčasnej dobe a ktoré mali v histórii kresťanstva katastrofálne dopady nielen na povedomie o kresťanstve u neveriacich ale i katastrofálne dopady na spoločnosť celkovo, s minimálne s desiatkami miliónov násilne usmrtených ľudí, môžeme zaradiť práve tieto dva:

1. Vzťah k válčeniu alebo k násiliu celkovo.

Ježišovo učenie môžeme charakterizovať, z hľadiska vzťahu k násiliu, ako učenie nenásilia. Dá sa to odvodiť na základe viacerých statí z Nového zákona. Postačujúci a jednoznačný dôkaz nájdeme napríklad u Matúša, 5. kapitola, 38. až 48. verš. Tak to chápali prví Ježišovi učeníci a na základe tohto učenia prví kresťania odmietali účasť na akýchkoľvek vojenských výpravách. Až Augustín (cca 400 rokov po Kristovi), po spriahnutí sa cirkvi so štátnou mocou a v dôsledku tohto aktu, začal vymýšľať doktríny, ktoré postupne schvaľovali válčenia kresťanov. V súčasnosti (v dobe kresťanstva verzia 2.0) situácia dospela do takého štádia, že štát ani nemusí kresťanov nútiť ísť válčiť - oni do toho idú dobrovoľne. Čo je však ešte šokujúcejšie, vo vojenských mundúroch nájdeme značné množstvo farárov – duchovných vodcov kresťanov, a to nie ako obyčajných vojakov, ale rovno s dôstojníckymi frčkami. Ak by boli išli do týchto vojnových ohavností farári samostatne ako vojaci bez požehnania, posvätenia či súhlasu cirkví, dalo by sa to brať ako zlyhanie jednotlivca, čo je síce smutné, ale stáva sa to. No ich vyslali priamo cirkvi, a to naprieč denominačnému spektru!! Toto konanie cirkví však zaraďujem do kategórie vedomého spreneverenia sa svojmu poslaniu, no nie som si istý, či sú súčasné cirkvi ešte vôbec schopné takýto pojem pochopiť.

2. Vzťah k majetku, v súčasnosti v ČR cirkevné reštitúcie.

Obhajovanie cirkevných reštitúcií bolo sprevádzané krásnym sloganom – „co bylo ukradeno, musí být vráceno“. Cirkev si v reštitúciách nárokuje majetok, ktorý údajne legálne nadobúdala stáročia spätne. Tento majetok (okrem iného) pochádzal z povinných odvodov desiatkov cirkevníkmi.

Zásadná otázka číslo 1 ohľadom právno-morálneho nároku na reštituovaný majetok teda znie:
Ako sa mohli poddaní slobodne, demokraticky rozhodnúť pred 200, 300, 500, 1000 rokmi, či budú členmi cirkvi alebo nie?!! Nedávno sme si znova pripomínali, že pred viac ako 600 rokmi „nejaký Hus“ ani nechcel vystúpiť z cirkvi, len ju chcel trochu reformovať, a všetci dobre vieme, ako skončil.

Skúsme sa na cirkevné reštitúcie pozrieť i zo stránky kresťanskej vierouky. Na pomoc si zoberiem 16. verš z 5. kapitoly Matúšovho evanjelia: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľudmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“

Zásadná otázka číslo 2 teda znie:
Asi koľko neveriacich ľudí prijalo Ježiša ako svojho spasiteľa, keď videli u cirkví, naprieč denominačnému spektru, dobrý skutok vo forme cirkevných reštitúcii?!!

Alebo, že by mala otázka skôr znieť:
Koľko ľudí asi nadobro odradila hamižnosť cirkví v presadzovaní cirkevných reštitúcii od toho, aby sa stali kresťanmi?!!

V tejto súvislosti chcem pripomenúť, že ani v Novom zákone, ani v žiadnych iných zdrojoch som nenašiel zmienku o tom, že by sa na živobytie apoštolov Petra, Pavla či iných nasledovníkov Krista v dobe kresťanstva verzia 1.0, povinne museli skladať pohanskí daňoví poplatníci rímskeho impéria!

Po obsiahlejšom úvodníku môžem pristúpiť k deklarovanej otázke v nadpise.

Hľadám cirkev, kresťanskú (v Českej republike, ale budem veľmi spokojný, ak ju nájdem i na Slovensku), ktorá vyznáva hodnoty kresťanstva verzia 1.0, a teda zastáva aj podobné názory na válčenia kresťanov a súčasne i na cirkevné reštitúcie, a v praxi ich aj napĺňa.

Ak by bol problém s cirkvou, tak hľadám aspoň zbor s farárom či s nejakým duchovným vodcom, ktorý vyznáva hodnoty kresťanstva verzia 1.0, a teda zastáva aj podobné názory na válčenia kresťanov a súčasne i na cirkevné reštitúcie, a v praxi vo svojom zbore ich aj napĺňa.

Poznáte nejakú cirkev alebo aspoň nejakého farára či duchovného vodcu, ktorý by spĺňal tieto moje požiadavky, prosím?

P.S.: V žiadnom prípade som nechcel vzbudiť dojem, že hľadám nejakú ideálnu cirkev. Však i tá prvá cirkev riešila kopec problémov, stačí si prečítať listy apoštolov, no bola to cirkev Kresťanská.

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 10.04.2017

Vložil: tamar stern

Titulok: pozehnane manzelstvo???

toto som ja nasla, je to tak??? to sa neda brat nalachko, tam pisu, iba take pozehnane manzelstvo je bohom uznane
https://www.facebook.com/federacia.rodin/posts/1288982644528859

Odpovedať

—————

Dátum: 26.10.2016

Vložil: Milan

Titulok: články

Články sú jasne a zrozumiteľné, podložené Bibliou a históriou čo je nepopierateľné.
Prosím o ďalšie témy.

Ďakujem.

Odpovedať

—————

Dátum: 12.10.2016

Vložil: Peter T

Titulok: Otec Protón je vlastne Atóm

Tento príspevok píšem ako vyjadrenie môjho vzťahu s Ježišom Kristom a nebeským Otcom skrze Svätého Ducha.
Môj objav v Biblii je tento:
- najprv krátky úvod, potom myšlienka...
1) meno Jehovah (JHVH) je meno Boha Abraháma, Izáka a Jákoba. To je ten živý Boh, ktorého prišiel zjaviť Ježiš Kristus nám ľuďom.
2) meno Jehoshua je v Hebrejčine meno Ježiša Krista a znamená - Jehovah je spása (záchrana)
3) Jehoshua je zapísané v hebrejčine ako JHVShA
Čiže má rovnaký základ ako JHVH.
A teraz myšlienka, t.j. môj objav:
Ježiš svojim menom hovorí:
My - živý Boh - JHVH - sme pre teba človek, skutočná záchrana (Skutky 4,12)
Pretože meno JHVH je meno Boha stvoriteľa.
Tí z vás, ktorí hľadajú, všimnite si v evanjeliách, že v Ježišovej službe bol s Ježišom vždy prítomný nebeský Otec a Duch Boží. Všade pracovali v trojici. Jánovo evanjelium je toho najlepším príkladom.
A teraz to najpodstatnejšie - Boh je láska, ...
Jedna osoba nemôže vytvoriť lásku - jedna osoba vytvorí iba sebalásku, t.j. egoizmus. Lucifer ako jedna osoba (boh) vytvoril ...
Boh však vytvoril lásku, ktorá je založená na slobode.
Minimálny počet osôb na ich prejav slobodnej lásky sú tri osoby.
Ani dve osoby nestačia, môžu sa mať radi, avšak neboli by slobodné.
Preto ani manželia nie sú slobodní v láske, ak nepozvú do vzťahu svojho stvoriteľa a záchrancu - Ježiša Krista.
Človek (aj príroda) nesú pečať svojho Stvoriteľa - JHVH:
- aminokyseliny v DNA človeka sú kódované slovami o dĺžke 3 písmen
- biele krvinky človeka (leukocity) sa podľa funkcie a morfológie rozdeľujú do 3 skupín: granulocyty, monocyty a lymfocyty
- ľudská rodina - to sú najmenej 3 - otec, matka, dieťa
- atómy chemických prvkov (hmota) sú zložené z 3 častí - protón, neutrón a elektrón
P.S. najmenší počet nôh na stoličke, aby bola stabilná je ... 3
:-)
Takže myšlienka popierania trojjedinosti Boha bude vytvárať (zapríčiňovať) v človeku nestabilitu v jeho vzťahu k Bohu a tým aj vo vzťahu k svojmu blížnemu.
Takže to zhrniem: meno JHVH (Jehovah) je meno trojjediného Boha. Niečo ako právnická osoba v podnikaní, zložená z 3 rovnocenných členov. Alebo ako atóm pozostávajúci z 3 častí.
Fungujú ako JEDEN celok. Vždy a všade. Vždy a všade. Vždy a všade.
Pričom jeden z troch členov sa dobrovoľne stal človekom. Prišiel na našu zem a jeho meno - Jehoshua nám má oznámiť, že my - Boh Jehovah sme pre teba človek skutočná záchrana.
To len my ľudia vo svojej stratenosti sa snažíme oddelene vnímať Boha Otca, Syna a Ducha Svätého - a potom, keď sa nám to prieči tak vyhlasujeme, že Atóm je JEDEN. A že otec Protón je vlastne ten Atóm a syn Elektrón je niečo menej než Atóm. A Neutrón vlastne nieje časť Atómu, ale iba jeho prejavom ...
turansky.p@gmail.com

Odpovedať

—————

Dátum: 18.10.2016

Vložil: Ludwig

Titulok: Re:Otec Protón je vlastne Atóm

Trojjedinosť je popretím samotného Božieho slova, ktoré jasne rozlišuje medzi Jediným Bohom a Jeho Pomazaným, Ježišom Kristom. Je správne radšej lipnúť na dogme vytvorenej vo 4.storočí, ako počúvať Božie slovo? Prvý kresťania, ktorý prijali vieru z kázania apoštolov, nemohli na základe ich svedectva veriť, že ježiš je Bohom samotným. Všimnite si v Skutkoch apoštolov čo ohlasoval Peter v Jeruzalemskom chráme. Ohlasoval že Boh Abraháma, Izáka a Jakuba nám vzbudil svojho služobníka Ježiša, vzkriesil ho z mŕtvych a ustanovil za našeho pána a Mesiáša. Vžite sa do toho čomu uverili tý ktorý Petra počúvali. Je nemožné aby ich tieto slová apoštola viedli k viere že ježiš je Boh, ale viedli ich k poznaniu, že Ježiš je Mesiášom, služobníkom a synom Boha Izraela. Podobne v Pavlovom kázaní v aeropágu vidíme že Boha stotožńoval nie z trojicou, ale iba s tým, kto bude súdiť svet skrze muža ktorého na to ustanovil a vzkriesil ho z mŕtvych. Teda Pavol hlásal že jediným Bohom je ten, kto Krista ustanovil za sudcu, nie Kristus samotný. A najväčšie svedectvo je svedectvom samotného Ježiša. On sa nikdy nenazval Bohom, naopak vyznával že Bohom je Jeho otec, nik iný. Nebudem to viac rozpisovať, pretože túto tému lepšie rozoberajú články na týchto stránkach.

Odpovedať

—————

Dátum: 11.07.2016

Vložil: Realtoltek Dzehenuti

Titulok: Vzývanie

Článek, je super. Díky němu jsem pochopil jeden z mých největších zážitků s Bohem.

Odpovedať

—————

Dátum: 24.01.2016

Vložil: Pavel

Titulok: članok ,je Ježis jeden z anjelov...

Si krivy vykladač pisma ,možno posadnuty Diablom,je cele čo Ti poviem k Tvojej praci,radšej sa chod kajat a poprosit o odpustenie..a Prečitaj si z Písma List HEBREJOM,kde je odpoved na moje slova.......

Odpovedať

—————