Archív článkov

Pripravujeme

20.06.2014 14:23
V budúcnosti pripravujeme biblické rozbory na tému: Je ľudská duša nesmrteľná? Existuje miesto, kde sú ľudia v nekonečných mukách? Čo prežili v skutočnosti ľudia, ktorí zažili klinickú smrť?

—————

História učenia o trojici

04.05.2010 11:34
                                              Trojice bohov boli v rôznych náboženstvách sveta ešte dávno pred tým, ako prišiel Pán Ježiš na zem. Keď Boží Syn...

—————

Odporuje učenie o trojici Biblii?

04.05.2010 11:31
Na úvod položím zásadnú otázku: Bola trojica učením Pána Ježiša a jeho apoštolov? Ak áno, muselo by sa učenie o trojici objaviť plne sformované už v 1. storočí.  Skutočnosť je však taká, že trojicu nevyučoval žiaden apoštol. Jej zástancovia tvrdia, že trojjedinosť z Biblie...

—————

Je Pán Ježiš tým istým Bohom ako Otec?

04.05.2010 11:30
Pán Ježiš je priamo nazvaný bohom asi na 5 - 6 miestach Biblie. V hebrejských Písmach je to „ELOHIM“, a v gréckych theos. Môžeme tomu správne porozumieť ak si vysvetlíme čo znamená výraz „ELOHIM“ boh. Hebrejské slovníky uvádzajú, že koreň slova by mohol byť odvodený od slova „byť silný,...

—————

V akého Boha verili a za koho považovali Ježiša Krista apoštoli?

04.05.2010 11:28
Ani jeden z apoštolov nepísal nikdy nič o trojici, alebo o trojjedinom, či trojosobnom Bohu. Rozpor medzi židovstvom a kresťanstvom v prvých storočiach v tejto otázke nebol nikdy zaznamenaný. Prísny monoteizmus židovských veriacich nebol nikdy narušený ani zo strany apoštolov, ani z radov ich...

—————

V akého Boha verili a za koho považovali Ježiša Krista nasledovníci apoštolov?

04.05.2010 11:27
Títo veriaci, ktorí nasledovali apoštolov sú obvykle nazývaní v literatúre ako apoštolskí otcovia. Možno sú tak nazvaní práve preto, že viacerí z nich boli aj súčasníkmi apoštolov. Prvým, ktorého by som chcel spomenúť je učeník apoštolov Klemens Rímsky. Klemens bol biskupom v Ríme podľa Eusébia...

—————

V akého Boha verili a za koho považovali Ježiša Krista apologéti?

04.05.2010 11:24
Po apoštoloch a ich nasledovníkoch (apoštolských otcoch), je tu ešte tretia skupina kresťanov, ktorí sú známi pod názvom apologéti. Niektorí z nich boli súčasníci apoštolských otcov, ako napríklad Ireneus bol žiakom Polykarpa. Apologéti pôsobili prevažne v 2. polovici 2. storočia a v 1. polovici 3....

—————

Podporujú niektoré biblické verše trojicu?

04.05.2010 11:15
Asi najznámejší verš používaný na obhájenie učenia o trojici je Mat. 28:19-20 „Choďte teda, získavajte učeníkov zo všetkých národov krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha svätého, učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal!“ Najskôr by sme si mali vysvetliť, čo je to vlastne krst. Je to...

—————

Ako chápať verše, kde je Pán Ježiš nazvaný bohom?

04.05.2010 11:09
Asi najpoužívanejším veršom zástancami trojice na obhajobu toho, že Ježiš Kristus je ten istý Boh ako Otec je Ján 1:1 „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo boh.“ V dôsledku svojej viery veriaci v trojicu samozrejme prekladajú záver verša: „a to Slovo bolo Boh“ , aby čitateľ...

—————

Podporujú niektoré verše rovnosť Syna s Otcom?

04.05.2010 11:07
Asi najznámejším veršom, ktorý sa veriaci v trojicu snažia použiť ako dôkaz, že Otec a Syn sú si rovný je výrok Pána Ježiša: „Ja a Otec sme jedno“(Ján 10:30). Ak by mali byť Otec a Syn jedným Bohom, teda jednou bytosťou (lebo Boh je bytosť), mali by sme neprekonateľný problém vysvetliť, ako je...

—————